CANNADUDE 420

อยากปลูกกัญชาสักต้น มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

หลายคนมองว่าจะปลูกกัญชาสักต้นยุ่งยาก แต่หากเรารู้กฎระเบียบข้อบังคับเป็นอย่างดี เราก็จะขออนุญาตจะไม่ยากอีกต่อไป

หากประสงค์จะขออนุญาตปลูกกัญชา เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็น วิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจเพื่อสังคม, สหกรณ์การเกษตร ตามกฎหมาย จากนั้นติดต่อประมสานงานยื่นคำขออนุญาต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ มหาวิทยาลัยของรัฐ, โรงพยาบาล/สถานพยาบาลของรัฐ, หน่วยงานรัฐที่ป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติด, สภากาชาดไทย … เมื่อเตรียมเอกสารข้อมูลครบถ้วนเเล้ว สามารถยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

วันที่โพสต์ : 01 กรกฎาคม 2023